Statuten van Joeboentoe

Statuten Stichting Joeboentoe

Artikel 1 - Naam, zetel en duur

De stichting is genaamd Joeboentoe. Zij is gevestigd te Deventer. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Deventer.

Artikel 2 - Doel

De stichting stelt zich ten doel vrijwilligerswerk en ontwikkelingswerk te ondersteunen in de breedste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van vrijwilligers en donateurs die projecten steunen en uitvoeren, ondersteunt door onze stichting. Door middel van educatie en projectondersteuning streven we er naar dat lokale mensen in betreffende derdewereldlanden zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De nadruk ligt hierbij op duurzaamheid, voedselvoorziening en natuurbehoud. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Artikel 3 - Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. het stichtingskapitaal; € 1.000,-
 2. subsidies en dona­ties; op het moment van opstellen € 0,-
 3. erfstellingen, legaten en schenkingen; op het moment van opstellen € 0,-
 4. Eventuele andere verkrijgin­gen en baten.

Artikel 4 - Bestuur

 1. Het bestuur van de stichting bestaat bij oprichting uit 3 bestuursleden; in de toekomst is het de stichting echter toegestaan het aantal bestuursleden naar wens uit te breiden. In het geval van uitbreiding van het aantal bestuursleden wordt het aantal leden ‑ met inachtne­ming van het in de vorige zin bepaalde ‑ door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur kiest wanneer van toepassing uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning­meester.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 1 (EEN) jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblij­vende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbre­ken, dan vormen de overblij­vende bestuursleden, of vormt het enige overblij­vende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 6. De leden van het bestuur genieten in principe geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en vacatiegeld. Voor de hoogte van het vacatiegeld bestaat een wettelijke regeling; deze is te vinden op de website van de overheid onder de noemer ‘Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies’.
 7. De voorzitter zal fulltime voor de stichting werkzaam zijn en in die hoedanigheid recht hebben op een vaste onkostenvergoeding. Indien de voorzitter fulltime in Oeganda werkzaam is, kan hij aanspraak maken op een maandelijkse vergoeding van € 500,-. De uitkering van deze vergoeding mag echter nooit de continuïteit van de stichting in gevaar brengen. Niet uitgekeerde vergoeding kan als reserve in de stichting gehouden worden. Bij het uitkeren van deze reserve geldt echter dat deze uitkering de continuïteit van de stichting niet in gevaar mag brengen en uitkering van (een deel van) de reserve mag pas geschieden na schriftelijke toestemming van de twee overige bestuursleden.
 8. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting.

Artikel 5 - Bestuursvergadering en bestuursbesluiten

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Deventer of omgeving, of indien alle bestuurs­le­den daarmee instemmen elders.
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
 3. Vergade­ringen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergade­ring bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formali­teiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ‑ behoudens het in lid 3 bepaalde ‑ door de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproe­pingsbrieven. Aangezien de stichting zich in eerste instantie voornamelijk zal richten op werkzaamheden in Centraal Afrika is het gebruik van oproepinsgbrieven niet altijd haalbaar en kan oproeping ook telefo­nisch, via Skype of per e-mail plaatsvinden.
 5. De oproe­pingsbrie­ven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergade­ring, de te behandelen onderwer­pen.
 6. Zolang in een bestuurs­vergade­ring alle in functie zijnde bestuursleden aanwe­zig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwer­pen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergade­ringen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergade­ring zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aange­zocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of verte­gen­woor­digd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegen­woordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtig­de optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursle­den in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/tele­fax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrij­ven worden alle bestuursbe­sluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmin­gen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 7 - Bestuursverdeling

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegen­woordi­gings­bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 8 - Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslid­maatschap eindigt:

 1. door overlijden van een bestuurs­lid;
 2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. bij schriftelijke ontslagne­ming (bedanken);
 4. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penning­meester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opge­maakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskun­dige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
 4. De jaarstuk­ken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

Artikel 10 - Reglement

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepas­sing.

Artikel 11 - Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergade­ring, waarin alle bestuurs­leden aanwezig of vertegen­woordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wij­zi­ging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffe­ning van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrij­ving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbon­den stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13 - Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voor­zien, beslist het bestuur. Voor de eerste maal als bestuursleden zullen optreden:

Voorzitter

 • Volledige naam: Thijs Brehmer
 • Wonende te: Deventer / Oeganda

Secretaris

 • Volledige naam: Esther Cup
 • Wonende te: Deventer

Penningmeester

 • Volledige naam: Merijn Rutgers
 • Wonende te: Deventer