Voorwaarden ANBI

De belastingdienst stelt een aantal eisen aan een ANBI:

 • De ANBI blijft voldoen aan de voorwaarden
 • geeft ons inzicht in de administratie als wij daar om vragen
 • geeft wijzigingen in het correspondentieadres door aan het belastingkantoor waar zij onder valt
 • meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij het ANBI-team van de Belastingdienst. Mogelijke wijzigingen zijn:
  • niet meer (kunnen) voldoen aan de doelstelling
  • wijziging van de doelstelling
  • andere samenstelling van het bestuur waardoor niet meer wordt voldaan aan het beschikkingsmachtscriterium
  • verandering in beloningen en/of vacatiegelden
  • ontbinding, opheffing of het verdwijnen van de instelling door een fusie
  • andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing
 • publiceert een aantal gegevens op een internetsite

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
 • de contactgegevens van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid. Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Beloningsbeleid in statuten instelling

In de statuten van de instellingen moet dit beloningsbeleid ook zijn vastgelegd. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door de volgende passage op te nemen: ‘De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld.’